Kørekort i Frederikshavn.

Bemærk

Kørekort til frihed!

Kørekort til bil op til 3500 kg og højst 9 personer og generhvervelse af kørekort, kørselsforbud mv.

Teorikurset foregår på på Ellehammervej 12, 9900 Frederikshavn, kørelærernes baneanlæg og teorilokale.

De sidste hold i 2019 er godt i gang det har været et dejligt år, tak til jer alle.

Næste hold starter i 2020 og der er nu holdstart første halvår.

Første hold starter d. 20 januar kl 16. Og derefter d. 16 marts, 11 maj og 6 juli. Alle hold starter kl 16.

Man kan starte 3 måneder før ens 17 års fødselsdag

Januar 2020 giver jeg kr 500,00 i rabat på grund af åbning i Lindholm.

Vi ses Hilsen Asger

Det er nu skønt at køre i min nye bil.

Teori mandage kl. 16 til kl 18.15  der kan komme ekstra teoritider.

Til lægeerklæring skal du medbringe et foto til lægen.

Førstehjælpsbevis kan fås i Frederikshavn i ungdomsskolen og i køreskolen 0Fejl

Man kan starte 3 måneder før ens 17 års fødselsdag.

http://www.sikkertrafik.dk

Til lægeerklæring skal du medbringe et foto til lægen.

Læs nedenstående, eller ring og spørg. Mobil 2081 2021

Kurset varer normalt 2 måneder, man kan starte 2 til 3 måneder før man fylder 17, man kan gå til teoriprøve 1 måned før de 17, og køreprøven kan tidligst være på selve 17 års dagen.

Køre uddannelsen skal ifølge loven strække sig over 14 undervisningsdage, teori og praktik skal integreres, så man afprøver i praksis hvad man har lært i teorien.

Kursets mindste varighed  skal udgøre 29 teorilektioner og 24 kørelektioner , heraf 4 lektioner på manøvrebane og 1 lektion i mørkekørsel  4 lektioner på køreteknisk anlæg. Kørelektioner er på 45 minutter.

Teorien bliver gennemgået i samarbejde med Tur Teori, og andre udbydere, blandt andet ” Trafiktesten” Vil du vide mere, så tryk på linket. http://www.turteori.dk  eller www.trafiktesten.dk  og Teoriklar.dk 

Dette er lovens minimum, du vil  komme ud for at du skal have ekstra lektioner. Det er yderst vigtigt for dig at du kan køre sikkert, og blive en glad bilist, ellers er undervisningen og pengene jo spildte.

Priser for generhvervelse Kontrollerende køreprøve typisk 2 lektioner og bil til køreprøve kr lektioner kr. 1000,00  Bil til køreprøve kr 600 Ialt kr. 1650,00

Priserne her er de gældende priser i 2019 for almindelig bil.

Priserne udregnes sådan:

Teorikursus kr 2100,00

Manøvregård inc. lektioner kr 2500,00

16 Kørelektioner i gundpakken a 45 minutter  kr.  =  kr.6400,00

Køreteknisk kursus kr. 1300,00

Bil til køreprøve kr. 600,00

Pris  for grundkursus i 2019 er kr. 12900,00. Der kan komme ekstra udgifter hvis køreprøven, mod forventning ikke bestås første gang, eller du skal have ekstra kørelektioner ud over de 24 kørelektioner grundpakken indeholder.Derudover har du udgifter til stempelgebyr til politiet kr. 600,00 Kursus i førstehjælp kr. 500,00.

Dertil kommer udgift til læge erklæring og foto. Har du i forvejen gyldig førstehjælpsbevis fradrages kr. 400.

Skal du have ekstra kørelektioner koster det kr. 450,00 pr. lektion. Ekstra køreprøve kr. 600,00

 

Her får du en vejledning i det tekniske stof du bliver overhørt i ved den praktiske køreprøve.

2. Bilens indretning og udstyr

Du skal kunne kontrollere bilens motorrum, kølervæske, sprinklervæske og olie. du skal kunne åbne motorhjelmen.

Det er føreren der til enhver tid har ansvaret for at køretøjet er i orden og i lovlig stand. Du skal derfor kunne kontrollere om dette er tilfældet.

Herunder følger nogle udsnit af ”Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B” som beskriver hvad du til den praktiske køreprøve skal vide og kontrollere.

Hovedmål

Eleven skal lære de vigtigste lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr og have kendskab til forskellige risikoforhold og tegn på fejl, der har særlig betydning for færdselssikkerheden.

Eleven skal endvidere uden brug af værktøj lære at kontrollere udstyrets lovlighed på en bil og påvise eventuelle fejl eller mangler.

Førerens og ejerens ansvar

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

 • Ejeren eller den registrerede bruger har ansvaret for, at bilen er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for, at bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.

 • Føreren skal hele tiden være opmærksom på, at bilen er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og lydsignalpparat (hornet) fungerer sikkert og efter lovens krav. (Ved kørsel med påhængskøretøj skal man sikre sig, at tilkoblingen er forsvarlig).

Styreapparat

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

 • Styreapparatet skal være således indrettet, at bilen kan styres let, sikkert og hurtigt.

 • Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt

 • Ved nyere biler må der normalt ikke være ratslør. Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor).

 • Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn modstand eller fremkalde mislyd.

 • Servo beholderens væskestand skal følge bilens forskrifter. Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min og max. mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

Bremser

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser

 • Driftsbremsen (fodbremsen) skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.

 • Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen standset på hældende vej.

 • Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser:

 • Nødbremsen (som kan være parkeringsbremsen eller den ene kreds i et tokreds bremsesystem) skal kunne bremse bilen sikkert, hvis driftsbremsen svigter.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved fodbremsen er opfyldt

 • Bremsepedalen skal have ca. 1 cm frigang i topstillingen.

 • Bremsepedalen må højst kunne trædes halvvejs ned mod bunden, eller efter instruktionsbogens anbefalinger, også når der trædes hurtigt og hårdt.

 • Bremsepedalen skal føles fast, og må ikke synke, mens den holdes nedtrådt.

 • Ved vakuumforstærkede bremser skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrådt, og motoren derpå startes.

 • Bremse væskestanden skal være mellem min. og max. mærket.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold

 • Bremser skal umiddelbart efterses, hvis der er for lidt bremsevæske i bremse væskebeholderen, hvis kontrollampen lyser under kørsel, hvis bremsepedalen kan trædes for langt ned, eller hvis bremsningen er ujævn eller bilen under bremsningen trækker til siden.

 • Hvis kontrollampen for ABS-bremsesystemet ikke slukkes kort efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet, og fortsat kørsel vil kunne være ulovlig. Du må køre til nærmeste værksted.

 • Bremselængden er det stykke vej, bilen kører, fra bremsning påbegyndes, og indtil bilen står stille.

 • Bremselængden afhænger bl.a. af, hvor hårdt man træder på bremsepedalen.

Lygter, reflekser og horn.

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

 • Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

 • De påbudte lygter og reflekser omfatter:

 • To lygter med fjernlys, to lygter med asymmetrisk nærlys, to lygter med positionslys,

 • to lygter med baglys, to lygter med stoplys, (på nyere biler skal være 3 stoplygter),

 • mindst én nummerpladelygte, to blinklygter foran og bagpå bilen samt én på hver side af bilen, to røde reflekser bagpå bilen (må ikke være trekantede).

 • På biler, der er bredere end 2, 1 m, skal der desuden være to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, der skal kunne ses i mindst 300 m. afstand uden at blænde.

 • Forlygternes fjernlys (det lange lys) skal kunne oplyse vejen mindst 100 m. foran bilen, Nærlyset skal kunne oplyse vejen mindst 30 m foran bilen uden at blænde.

 • Positionslyset skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m afstand uden at blænde.

 • Forlygternes lys skal være hvidt eller gulligt.

 • Baglygternes skal have rødt lys, der tydeligt kan ses i mindst 300 m afstand uden at blænde.

 • Eventuelle gule sidereflekser skal være godkendte og korrekt fordelt på bilens sider. Sidereflekser kan erstattes af gule sidemarkeringslygter, der tydeligt kan ses i mindst 300 m afstand uden at blænde. Nyere biler skal være forsynet med både sidereflekser og sidemarkeringslygter, såfremt bilen er længere end 6 m.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til lygter, reflekser og horn er opfyldt

 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.

 • Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger, (bedømt udefra på lys/mørkegrænsens placering).

 • Nærlyset skal oplyse vejen mindst 30 m foran bilen uden at blænde,

 • (bedømt på om overkanten af lysgrænsen falder I cm pr. m).

 • Stil dig tæt på bilens nærlys, sæt en finger hvor lys kanten går til, gå10 m tilbage, nu skal lyskeglen være faldet 10 cm.

 • Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne, når der trædes på bremsepedalen.

 • Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.

 • Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.

 • Nummerpladelygte skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade, så den tydeligt kan læses i mindst 20 meters afstand.

 • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.

 • Hornet skal have en klar, konstant tone.

 • Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.

Motor og udstødningssystem

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til motor og udstødningssystem er opfyldt

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj

 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.

 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast i bøjler og stropper.

Energi og miljørigtig kørsel

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

 • Bilen skal betjenes således, at den ikke støjer unødvendigt eller udvikler røg og gasarter i unødvendigt omfang.

 • Unødvendig og forstyrrende kørsel må ikke finde sted ved bebyggelse, og hvis kørslen er nødvendig skal føreren køre på en sådan måde, at andre forstyrres mindst muligt.

 • Eventuelle lokale forbud mod at motoren kører i tomgang ud over en vis tid.

Bærende dele

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser

 • Dæk, hjulfælge og hjullejer skal være ubeskadigede.

 • Dæk skal være af samme type på alle hjul (bortset fra nødreservehjul) og være pumpet op til et lufttryk efter fabrikantens forskrifter.

 • Pigdæk må kun bruges i tiden 1. november – 15. april og skal i så fald være monteret på alle bilens hjul.

 • Bilen skal være forsynet med støddæmpere ved alle hjul.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til dæk og støddæmpere er opfyldt

 • Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.

 • Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmpere.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold

 • Ujævnt/skævt slid på dæk kan være tegn på forskellige fejl ved køretøjet. Disse fejl skal umiddelbart afhjælpes.

 • Forkert dæktryk kan vise sig ved ujævnt/skævt slid på dæk, skævtrækning under let opbremsning eller unormal over- og understyring og skal umiddelbart afhjælpes.

Særligt udstyr

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold

 • Bilen skal normalt være forsynet med sikkerhedsseler på alle siddepladser på fremadvendende sæder. Dette gælder fra I. oktober 1999 også på bagud vendte sæder i nye biler.

 • Sikkerhedsselerne skal være godkendte.

 • Forruden skal kunne holdes ren med viskere og vasker.

 • Bilen skal være forsynet med et indvendigt førerspejl og et udvendigt førerspejl i venstre side.

Køretøjets dokumenter, Registrerings- og koblingsattest

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser

 • Ved kørsel med påhængskøretøj skal bilens og påhængskøretøjets registreringsattester medbringes. Såfremt der for bilen er udfærdiget koblingsattest, skal denne medbringes i stedet for bilens registreringsattest. Ved kørsel i udlandet, skal de originale attester, eller en af et motorkontor udstedt genpart, medbringes.

 • Ved kørsel i Danmark kan medbringes kopier.


.

Der er lukket for kommentarer.

%d bloggers like this: