“Vejledning mistet kørekort”

“Vejledning mistet kørekort”

Sådan generhverver du dit kørekort og regler for generhvervelse vil blive holdt opdateret på hjemmesiden  www.ambytrafik.com

Asgers køreskole, Ellehammervej 12, 9900 Frederikshavn og Thistedvej 78 i Lindholm, Nørresunby
mobil 2081 2021 eller skriv til:asger@ambyhus.dk

 1. Sådan generhverver du dit kørekort
 1. Tilmeld dig selv, eller lad din kørelærer tilmelde dig, til en teoriprøve på borgerservice.
 2. Gå op til teoriprøven.
 3. Kontakt en kørelærer og få køretimer og en godkendt skolevogn til den praktiske køreprøve.
 4. Tilmeld dig selv, eller lad din kørelærer tilmelde dig, til en praktisk køreprøve på borgerservice.
 5. Gå op til den praktiske køreprøve.

Der er forskellige grupper af gen erhververe som skal igennem meget forskellige forløb, forskellene gør sig kun gældende når ved tilmeldingen og papirgangen.

Derimod er prøverne fuldstændig ens for alle grupper.

Denne vejledning indeholder et afsnit til hver forskellig gruppe. Overordnet er der følgende grupper af generhverver

Gruppe 1: Du har fået en betinget frakendelse af kørekortet og skal bestå en kontrollerende prøve inden en given dato.

Gruppe 2: Du har endnu ikke har haft kørekort i 3 år, og derfor har du fået kørselsforbud.

Gruppe 3: Du har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet og frakendelsestiden er udløbet eller er tæt på at løbe ud.

Gruppe 4: Du har en lang ubetinget frakendelse af kørekortet med mulighed for ved dom at generhverve inden frakendelsestidens udløb.

1: Tilmelding til prøver, papirgangen.

 • Alle gruppers tilmelding begynder på samme måde, man henvender sig på borgerservice med de papirer man har fået tilsendt fra politiet.
 • Har man ikke disse papirer kan man få dem gennem borgerservice, man henvender sig personlig, medbringende legitimation.
 • Nu får man et brev, eller man får straks udleveret et brev og en blanket der hedder: Ansøgning om kørekort:
 • Dette brev beskriver hvordan din generhvervelse kan forløbe, og hvad du skal opfylde…

Du skal medbringe følgende når du skal tilmeldes til teoriprøven.

 • Skemaet ”Ansøgning om kørekort”
 • Vellignende pasfoto. Fotoet bliver sat ind i skemaet.
 • Dit kørekort, hvis du har et.
 • Yderligere legitimation såsom pas eller dåbsattest (helst pas).
 • Legitimationen skal være udstedt af det offentlige, bankkort eller lignende accepters ikke.

 Selve teoriprøven består af 25 lysbilleder med trafiksituationer. Til hvert billede vil der blive stillet et antal spørgsmål som skal besvares ved at afkrydse ”ja” eller ”nej” på et skema. Du består prøven hvis der er fejl i mindre end fem af billederne. Du kan få at vide om du har bestået umiddelbart efter selve prøven.

 • Prøven kører på samme måde som de evaluerende prøver, altså uden tekst, dog skal du afkrydse med en kuglepen, og ikke med musen.
 • Når du består teoriprøven, skrives dette på din ”Ansøgning om kørekort”.
 • Samtidig skiver den sagkyndige på nette at du har bestået.
 • Der kan nu bestilles en praktisk prøve til dig.

Den praktiske prøve bestilles på borgerservice, eller gennem din kørelærer.

 • Skemaet Ansøgning om kørekort fungerer nu som bevis på at du har bestået teoriprøven og kan tilmeldes den praktiske prøve, og skal medbringes ved tilmeldingen til den praktiske prøve.
 • Selve den praktiske prøve består i at du, med en prøvesagkyndig som passager, skal køre en tur i skolebilen. Den prøvesagkyndige vil under hele turen fortælle dig hvor du skal køre hen. Du kan under turen blive bedt om at bakke om et hjørne, foretage en trepunktsvending eller en parallelparkering. Du kan desuden blive bedt om at kontrollere at bilens lovpligtige udstyr er i orden (Se afsnit 3 ”Bilens indretning og udstyr”).
 • Under prøven evaluerer den køresagkyndige hvorvidt du
 • Har kontrol over bilen.
 • Kører i overensstemmelse med færdselsloven.
 • Orienterer dig tilstrækkeligt grundigt.
 • Formår at tilpasse dig i trafikken.
 • For at orientere sig tilstrækkeligt grundigt er det nødvendigt, at man både kigger i spejlene og over skulderen, når man foretager vognbaneskift og sving.
 • Du får at vide om du har bestået umiddelbart efter selve prøven. Hvis du består den praktiske prøve, skriver den køresagkyndige dette på din ”ansøgning om kørekort”. Han beholder skemaet, og sender det til udfærdigelse af kørekort, som sendes til din adresse.

Alle grupper med betinget frakendelse:

Hvis du har kørekort når teori eller køreprøven afholdes, og ikke består, får du ikke udleveret dit kørekort igen efter prøven, det er dog kun mistet midlertidigt.

Når du har bestået såvel teoriprøve, samt den praktiske prøve får du igen udleveret et kørekort.

Hvis du dumper tre prøver, mister du automatisk kørekortet til alle de kategorier du har, hvis du har kørekort til flere kategorier.

 Du bliver så nødt til at bestå kontrollerende køreprøver for alle kategorier for at generhverve dem.

 Hvis du ikke består

Hvis du dumper en af prøverne, bliver du nødt til at tilmelde dig prøven endnu en gang og forberede dig ekstra godt til den næste prøve.

Hvis systemet er grundig gennemarbejdet, er der meget få der ikke består.

Hvis du skal op til teoriprøven for anden gang bør du endnu en gang gennemgå alle lektioner og prøver i ”Har du mistet dit kørekort?”.

Hvis du skal op til køreprøven for anden gang bør du tage nogle ekstra køretimer hos en kørelærer.

Gruppe 3: Betinget frakendelse.

Du har modtaget et brev fra politiet som informerer om dommen og juraen vedrørende en kontrollerende køreprøve. Du kan se et eksempel på et sådant brev senere i vejledningen.

Kort sagt betyder indholdet af brevet at du skal bestå en kontrollerende køreprøve inden en given dato for ikke at miste dit kørekort. En kontrollerende køreprøve består af både en teoriprøve og en praktisk køreprøve.

Du må beholde dit kørekort imens du tager prøverne, men hvis du dumper én af prøverne, eller den dato du har fået anvist at skulle bestå inden overskrides, tager politiet dit kørekort. Du vil så først få dit kørekort igen når du har bestået begge prøver.

3: Betinget frakendelse. med kørselsforbud.

 Du har endnu ikke har haft kørekort i 3 år, og derfor har du fået kørselsforbud.

Skyldes dit kørselsforbud spiritus, kan du tilmelde dig efter samme regler som øvrige grupper.

 Dit kørselsforbud skyldes en anden færdselsforseelse, f. eks hastighed.

Din kørelærer skal tilmelde dig til en teoriprøve og køreprøve.

 Du skal have særlig køreundervisning før du kan gå til prøve. Den særlig undervisning indeholder minimum 9 teorilektioner og 8 kørelektioner.

Særlig køreundervisning må først påbegyndes når du har afleveret dit kørekort.

Prøven kan tilmeldes, men ikke afholdes, før du har gennemgået undervisningen,

Du får dit kørekort igen når du har gennemgået undervisningen, og bestået såvel teori samt praktisk prøve, og dokumenteret dette med en lektionsplan der skal medbringes til såvel teoriprøve som praktisk prøve.

Særlig køreundervisning skal minimum strække sig over 8 undervisningsdage, og indeholde mindst 7 teorilektioner, samt 8 kørelektioner.

  4: Ubetinget frakendelse

Du har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet og frakendelsestiden er udløbet eller er tæt på at løbe ud.

Hvornår skal du påbegynde generhvervelsen

Den praktiske prøve skal bestås mindre end et år efter at teoriprøven er bestået. Du kan derfor tidligst gå op til teoriprøven et år før frakendelsestiden udløber.

Du kan ifølge loven tidligst påbegynde øvelseskørslen med en kørelærer tre måneder inden frakendelsestiden udløber. Du kan ifølge loven tidligst få lov til at gå op til den praktiske prøve én måned inden frakendelsestiden udløber.

I praksis er et godt tidspunkt at begynde at generhverve kørekortet ca. 3 måneder før frakendelsestiden udløber.

5: Lang ubetinget frakendelse

Hvis du har en ubetinget frakendelse af kørekortet på over tre år, er det i særlige tilfælde muligt ved domstolene at få lov at generhverve inden frakendelsestidens udløb.

Denne tilladelse kan kun gives ved en dom og kan altså hverken gives af politiet, trafikministeriet eller færdselsstyrelsen.

Hvornår kan du søge om at generhverve

En tommelfingerregel er at man ikke kan søge om tilladelse før halvdelen af frakendelsestiden er gået.

Hvis man er blevet frakendt kørekortet for spiritus- eller promillekørsel, kan man tidligst søge efter 1½ års frakendelse.

Hvis man er blevet frakendt kørekortet for andre forhold, kan man tidligst søge efter 3 års frakendelse.

Hvis man har været frakendt kørekortet mere end én gang kan man tidligst søge efter 6 års frakendelse.

Behandling af ansøgningen

Når du afleverer ansøgningen, undersøger politiets advokat om du har mulighed for at få tilladelsen. Hvis du har det, vil der blive berammet en retssag, hvor en dommer skal afgøre hvorvidt du skal have tilladelsen. Du vil inden retssagen blive kontaktet af kriminalforsorgen som vil hjælpe dig igennem forløbet.

Retssagen ender med at dommeren afsiger en dom, som enten giver dig ret til at generhverve dit kørekort, eller som ikke giver dig denne ret.

Hvis du ikke får tilladelse til at generhverve, vil du typisk kunne søge igen efter nogen tid.

Hvis du får tilladelsen, vil du efter nogle uger modtage et brev fra politiet som beskriver at du nu har ret til at generhverve kørekortet. Med brevet følger et skema med titlen ”Ansøgning om kørekort” hvor dit foto er påhæftet.

Så snart du har fået dette brev er du klar til at tilmelde dig selv til teoriprøven.

2.

 Bilens indretning og udstyr

Det er føreren der til enhver tid har ansvaret for at køretøjet er i orden og i lovlig stand. Du skal derfor kunne kontrollere om dette er tilfældet.

Herunder følger nogle udsnit af ”Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B” som beskriver hvad du til den praktiske køreprøve skal vide og kontrollere.

Hovedmål

Eleven skal lære de vigtigste lovbestemmelser om bilens indretning og udstyr og have kendskab til forskellige risikoforhold og tegn på fejl, der har særlig betydning for færdselssikkerheden.

Eleven skal desuden uden brug af værktøj lære at kontrollere udstyrets lovlighed på en bil og påvise eventuelle fejl eller mangler.

Førerens og ejerens ansvar

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

 • Ejeren eller den registrerede bruger har ansvaret for, at bilen er i lovlig stand, og føreren har ansvaret for, at bilen er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand.
 • Føreren skal hele tiden være opmærksom på, at bilen er i orden, og især at styreapparat, bremser, lygter og lydsignalpparat (hornet) fungerer sikkert og efter lovens krav. (Ved kørsel med påhængskøretøj skal man sikre sig, at tilkoblingen er forsvarlig).

Styreapparat

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

 • Styreapparatet skal være således indrettet, at bilen kan styres let, sikkert og hurtigt.
 • Der må ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt

 • Ved nyere biler må der normalt ikke være ratslør.  Dette kontrolleres ved at hjulene straks følger rattets bevægelse (i biler med servostyring foretages kontrollen med startet motor).
 • Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne drejes fra side til side uden at møde ujævn modstand eller fremkalde mislyd.
 • Servobeholderens væskestand skal følge bilens forskrifter.  Dette kontrolleres enten ved at væskestanden er mellem min og max. mærket eller ved at kontrollampen herfor ikke er tændt.

Bremser

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser

 • Driftsbremsen (fodbremsen) skal virke på alle hjul og kunne bremse bilen sikkert, hurtigt og virksomt ved alle hastigheder og belastninger.
 • Parkeringsbremsen skal kunne holde bilen standset på hældende vej.
 • Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelser:
 • Nødbremsen (som kan være parkeringsbremsen eller den ene kreds i et tokreds bremsesystem) skal kunne bremse bilen sikkert, hvis driftsbremsen svigter.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved fodbremsen er opfyldt

 • Bremsepedalen skal have ca. 1 cm frigang i topstillingen.
 • Bremsepedalen må højst kunne trædes halvvejs ned mod bunden, eller efter instruktionsbogens anbefalinger, også når der trædes hurtigt og hårdt.
 • Bremsepedalen skal føles fast, og må ikke synke, mens den holdes nedtrådt.
 • Ved vakuumforstærkede bremser skal bremsepedalen (efter trykudligning) dog synke et lille stykke, mens den holdes nedtrådt, og motoren derpå startes.
 • Bremsevæskestanden skal være mellem min.  og max. mærket.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold

 • Bremser skal umiddelbart efterses, hvis der er for lidt bremsevæske i bremsevæskebeholderen, hvis kontrollampen lyser under kørsel, hvis bremsepedalen kan trædes for langt ned, eller hvis bremsningen er ujævn eller bilen under bremsningen trækker til siden.
 • Hvis kontrollampen for ABS-bremsesystemet ikke slukkes kort efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet, og fortsat kørsel vil kunne være ulovlig. Du må køre til nærmeste værksted.
 • Bremselængden er det stykke vej, bilen kører, fra bremsning påbegyndes, og indtil bilen står stille.
 • Bremselængden afhænger bl.a. af, hvor hårdt man træder på bremsepedalen.

Lygter, reflekser og horn.

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

 • Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.
 • De påbudte lygter og reflekser omfatter:
 • To lygter med fjernlys, to lygter med asymmetrisk nærlys, to lygter med positionslys,
 • to lygter med baglys, to lygter med stoplys, (på nyere biler skal være 3 stoplygter),
 • mindst én nummerpladelygte, to blinklygter foran og bagpå bilen samt én på hver side af bilen, to røde reflekser bagpå bilen (må ikke være trekantede).
 • På biler, der er bredere end 2, 1 m, skal der desuden være to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter, der skal kunne ses i mindst 300  m. afstand uden at blænde.
 • Forlygternes fjernlys (det lange lys) skal kunne oplyse vejen mindst 100 m. foran bilen, Nærlyset skal kunne oplyse vejen mindst 30 m foran bilen uden at blænde.
 • Positionslyset skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m afstand uden at blænde.
 • Forlygternes lys skal være hvidt eller gulligt.
 • Baglygternes skal have rødt lys, der tydeligt kan ses i mindst 300 m afstand uden at blænde.
 • Eventuelle gule sidereflekser skal være godkendte og korrekt fordelt på bilens sider. Sidereflekser kan erstattes af gule sidemarkeringslygter, der tydeligt kan ses i mindst 300 m afstand uden at blænde. Nyere biler skal være forsynet med både sidereflekser og sidemarkeringslygter, såfremt bilen er længere end 6 m.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til lygter, reflekser og horn er opfyldt

 • Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse.
 • Pærer skal være sat rigtigt i forlygternes fatninger, (bedømt udefra på lys/mørkegrænsens placering).
 • Nærlyset skal oplyse vejen mindst 30 m foran bilen uden at blænde,
 • (bedømt på om overkanten af lysgrænsen falder I cm pr. m).
 • Stil dig tæt på bilens nærlys, sæt en finger hvor lys kanten går til, gå10 m tilbage, nu skal lyskeglen være faldet 10 cm.
 • Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne, når der trædes på bremsepedalen.
 • Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys.
 • Havariblinket skal kunne tænde alle blinklygter samtidig.
 • Nummerpladelygte skal have hvidt lys, der kan belyse den bageste nummerplade, så den tydeligt kan læses i mindst 20 meters afstand.
 • Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke.
 • Hornet skal have en klar, konstant tone.
 • Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker.

Motor og udstødningssystem

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til motor og udstødningssystem er opfyldt

 • Motoren må ikke udvikle unødig røg og støj
 • Motoren må ikke være tilsølet af udsivende olie.
 • Udstødningssystemet skal være tæt og sidde fast i bøjler og stropper.

Energi og miljørigtig kørsel

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser:

 • Bilen skal betjenes således, at den ikke støjer unødvendigt eller udvikler røg og gasarter i unødvendigt omfang.
 • Unødvendig og forstyrrende kørsel må ikke finde sted ved bebyggelse, og hvis kørslen er nødvendig, skal føreren køre på en sådan måde, at andre forstyrres mindst muligt.
 • Eventuelle lokale forbud mod at motoren kører i tomgang ud over en vis tid.

Bærende dele

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser

 • Dæk, hjulfælge og hjullejer skal være ubeskadigede.
 • Dæk skal være af samme type på alle hjul (bortset fra nødreservehjul) og være pumpet op til et lufttryk efter fabrikantens forskrifter.
 • Pigdæk må kun bruges i tiden 1. november – 15. april og skal i så fald være monteret på alle bilens hjul.
 • Bilen skal være forsynet med støddæmpere ved alle hjul.

Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til dæk og støddæmpere er opfyldt

 • Dæk skal have mindst 1,6 mm dybde i hovedmønstret på alle hjul, eventuelt bedømt ved slidindikatorer.
 • Støddæmpere skal være virksomme ved alle hjul, bedømt ved, at bilen straks går i ro efter en kraftig påvirkning af støddæmpere.

Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold

 • Ujævnt/skævt slid på dæk kan være tegn på forskellige fejl ved køretøjet.  Disse fejl skal umiddelbart afhjælpes.
 • Forkert dæktryk kan vise sig ved ujævnt/skævt slid på dæk, skævtrækning under let opbremsning eller unormal over- og understyring og skal umiddelbart afhjælpes.

Særligt udstyr

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold

 • Bilen skal normalt være forsynet med sikkerhedsseler på alle siddepladser på fremadvendende sæder.  Dette gælder fra I. oktober 1999 også på bagud vendte sæder i nye biler.
 • Sikkerhedsselerne skal være godkendte.
 • Forruden skal kunne holdes ren med viskere og vasker.
 • Bilen skal være forsynet med et indvendigt førerspejl og et udvendigt førerspejl i venstre side.

Køretøjets dokumenter, Registrerings- og koblingsattest

Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser

 • Ved kørsel med påhængskøretøj skal bilens og påhængskøretøjets registreringsattester medbringes.  Hvis der for bilen er udfærdiget koblingsattest, skal denne medbringes i stedet for bilens registreringsattest.  Ved kørsel i udlandet, skal de originale attester, eller en af et motorkontor udstedt genpart, medbringes.
 • Ved kørsel i Danmark kan medbringes kopier.

[amby1]

.

 • Kontakt

Asger Amby
Ellehammervej 12
9900 Frederikshavn og

Thistedvej 78, 9400 Nøresundby
45 20 81 20 21
asger@ambyhus.dk
http://www.ambytrafik.com

Blog på WordPress.com.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: